Föreläsning

Sexologi är läran om människans sexualitet. En sexolog är en person som arbetar med rådgivning, terapisamtal och/eller behandling vid olika sexuella problem.

Från barnmorska till sexolog

Som barnmorska arbetar man mycket med sexuell rådgivning och hälsa. Det föll mig därför naturligt att komplettera min barnmorskeexamen med en mastersexamen i sexologi som är klar till våren 2021.  Jag har lagt mitt fokus i detta breda ämne på frågor som rör individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) t ex ADHD, Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom eftersom deras sexualitet är ett fält som det inte finns så mycket expertis eller forskning inom. En stor grupp människor i vårt samhälle står alltså utan en rådgivning som har deras kanske särskilda behov i centrum. Jag är också intresserad av hur sexualiteten för oss alla förändras ur ett livsloppsperspektiv, från födsel till död, hur den fungerar under graviditet och i nära samband efteråt. Jag har även studerat hur samkönad sexualitet och vilken roll den icke-reproduktiva sexualiteten spelar i människors liv. 

Konsultation och rådgivning

Du kan boka mig för individuell rådgivning eller föreläsningar inom detta fält, både helt separat andra uppdrag eller i samband med mitt arbete som barnmorska. Jag kommer gärna ut och föreläser på din verksamhet/företag/arbetsplats. Du kanske är verksam inom detta fält redan som terapeut eller barnmorska, eller på andra sätt hjälper NPF-personer inom skola eller vård och vill lära dig mer.  

Jag vill veta mer. Vad kan sexologer?

Beroende på inom vilket ämnesområde som sexologen har studerat kan en sexolog vara expert inom: sexuell identitet och orientering, sexuell utveckling, kroppsuppfattning och sexualitet, livskriser och sexualitet, sexuell problematik och dess behandling, sexualitet vid sjukdom och funktionsnedsättning, sexuella rådgivningsmetoder och terapi, etiska aspekter på behandling och bemötande, sexologins forskningsmetoder, sexologisk behandling, sexualrådgivning, sexuellt våld, sexuell tvångsmässighet, genus och sexualitet, psykosexuell differentiering, sexualanatomi/-fysiologi, pornografi och prostitution, sexualitet och samhälle, sexuell hälsa, sexualundervisning, sexualitet och funktionsnedsättning, sexuella problem/dysfunktioner och dess etiologi och behandling, sexuella hjälpmedel.